کلیه محصولات تولید شده در شرکت نیک نام صنعت دقیق اصفهان دارای دو سال ضمانت کیفیت می باشند. محصولی که خریداری نموده اید مشروط بر اینکه توسط متخصصان مجاز نصب شده باشد و ضمانت نامه بدون تاخیر تکمیل شده باشد و در بخش فعال سازی، ثبت شده باشد، در مقابل معایبی که ممکن است در ساخت دستگاه ایجاد شده باشد به مدت دو سال از تاریخ نصب ضمانت می شود. در طی مدت ضمانت نامه، هزینه رفع عیوب احتمالی بر عهده نیکــ نام خواهد بود. بدیهی است آسیب های وارده به دستگاه بر اثر عواملی که عرفاً به وضع دستگاه مربوط نمی باشد، خارج از شمول ضمانت می باشد.

توجه: ضمانت نامه ها دارای دو بخش تائید است که هر دو الزامی است: بخش تائید فروشگاه که توسط فروشنده ممهور می گردد و بخش تائید نصب که توسط نصب کننده تائید میشود. نبود هر کدام باعث عدم ثبت و فعالسازی ضمانت نامه خواهد شد.

موارد لغو ضمانت نامه

آبگرمکن های گازی

 • عدم رعایت نکات ایمنی و فنی توسط خریدار یا مصرف کننده
 • نصب، تعمیر و یا دستکاری دستگاه توسط افراد غیر متخصص
 • تغییر محل نصب دستگاه بدون آگاهی و نظارت افراد متخصص
 • عدم وجود مهر متخصص مجاز بر روی ضمانت نامه
 • عدم استفاده از شیر اطمینان استاندارد و منطبق با نوع محصول
 • استفاده از آب و گاز نامناسب و غیر از آنچه در جداول فنی مشخص شده است
 • وارونه نمودن کپسول گاز و استفاده از شیلنگ و بست غیر استاندارد
 • عدم نصب دودکش

آبگرمکن های برقی

 • عدم رعایت نکات ایمنی و فنی توسط خریدار یا مصرف کننده
 • نصب، تعمیر و یا دستکاری دستگاه توسط افراد غیر متخصص
 • تغییر محل نصب دستگاه بدون آگاهی و نظارت افراد متخصص
 • عدم وجود مهر متخصص مجاز بر روی ضمانت نامه
 • عدم استفاده از شیر اطمینان استاندارد و منطبق با نوع محصول
 • استفاده از آب و برق نامناسب و غیر از آنچه در جداول فنی مشخص شده است