نقض ضمانت نامه
 • عدم رعایت نکات ایمنی و فنی توسط خریدار یا مصرف کننده
 • نصب، تعمیر و یا دستکاری دستگاه توسط افراد غیر متخصص
 • تغییر محل نصب دستگاه بدون آگاهی و نظارت افراد متخصص
 • عدم وجود مهر متخصص مجاز بر روی ضمانت نامه
 • عدم استفاده از شیر اطمینان استاندارد
 • استفاده از آب و گاز نامناسب و غیر از آنچه در جداول فنی مشخص شده است
 • وارونه نمودن کپسول گاز و استفاده از شیلنگ و بست غیر استاندارد
 • عدم نصب دودکش
مشخصات فنی
 • نوع آبگرمکن: مخزنی BII
 • نوع سوخت: گاز طبیعی شهری یا مایع
 • فشار گاز شهری: ۱۷۸ میلی متر ستون آب
 • فشار گاز مایع: ۲۷۰ میلی متر ستون آب
 • قطر نازل جهت گاز مایع: ۱/۵
 • قطر نازل جهت گاز شهری:۲/۲
 • میزان مصرف گاز شهری: ۱ متر مکعب در ساعت
 • میزان مصرف گاز مایع: ۰/۸ کیلوگرم در ساعت
 • حداکثر فشار تحمل مخزن: ۲۱ اتمسفر
 • استاندارد ملی ایران: ISIRI1219